MISJA FUNDACJI 

Naszym celem jest wspieranie rozwoju wiedzy i nauki z zakresu szeroko rozumianej historii nauk medycznych oraz integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego wokół powyższej płaszczyzny badawczej. Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konferencji naukowych oraz wydawaniem punktowanych monografii.

Realizując naszą misję współpracujemy z wieloma instytuacjami nauki i kultury, m.in:

- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

- Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

- Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ,

- Polskim Towarzystwem Historii Nauk Medycznych ,

- Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym ,

- Bydgoskim Towarzystwem Naukowym.

Fundacja aktywnie działa na polu wydawniczym 

Do tej pory fundacja zaangażowana była zarówno organizacyjnie, jak i finansowo w wydanie kilku ważnych pozycji naukowych.

Mobirise

Studia nad kulturą i rolą żywienia, t. 1, Kac. Sytość i głód

Redakcja: W. Ślusarczyk, D. Gawenda-Kempczyńska, R. Wilczyńska

Teksty publikowane w książce przygotowane głównie przez młodych badaczy, skupiające się na zjawisku spożywania alkoholu i wywoływanym przez nie zatruciu organizmu, określanym potocznie jako „kac”, oraz na kulturowych i medycznych zagadnieniach związanych z dietą – zbyt obfi tą lub zanadto ubogą.

Mobirise

Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Wojciech Ślusarczyk, Lublin 2020 

Monografia ukazała się we wrześniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa Episteme z Lublina. Informujemy, że istnieje możliwość zakupienia jej na stronach wydawnictwa. Książka ma twardą oprawę i liczyła 650 stron. Cena 62 zł plus koszty przesyłki. 

Fundacja i jej zespół jest organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji naukowych

Wierzymy, że konferencje to nie tylko odczyty i wymiana wiedzy, ale także wydarzenia, które sprzyjają integracji środowiska naukowego. W taki sposób chcemy organizować nasze konfernecje.

Fundacja poleca

Udział w międzynarodowej konferencji TRAVEL(S) AND EDUCATION:
Medical Travels, Transfer of Knowledge, and Cultural Exchange in East-Central Europe over Centuries
 - XIX Biannual Conference of the German-Polish Society for the History of Medicine in association with
Nicolaus Copernicus University, Toruń; Poznań University of Medical Sciences;
and Heinrich Heine Universität, Düsseldorf.
Miejsce konferencji: Toruń (Poland),
termin konferencji: 13-14 września 2023 r.

II Interdyscyplinarna konferencja naukowa Zielarstwo i ziołolecznictwo. Przeszłość – teraźniejszość

Bydgoszcz 18-19.10.2024

Początki zielarstwa i ziołolecznictwa są ściśle związane z pierwszymi działaniami leczniczymi, które ludzie podejmowali już w epoce prehistorycznej. Zdobywanie wiedzy i praktykowanie metod pozyskiwania oraz przechowywania roślinnych surowców zawsze wyprzedzało wykorzystanie z nich pochodzących lekarstw oraz eksplorację mechanizmów ich działania. Takie naturalne preparaty były fundamentem dawnych metod terapeutycznych.

IV Ogólnopolska konferencja naukowa Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość

Solec Kujawski 26–27.04.2024

Na szeroko rozumiane lecznictwo w prowincjonalnych miastach i wsiach składały się  zwykle aktualne w danej chwili standardy medycyny akademickiej oraz medycyna ludowa. Zjawisko to występuje częściowo także obecnie, co spowodowane jest zarówno trudniejszym niż w metropoliach dostępem do opieki zdrowotnej, jak i typowym dla prowincji „długim trwaniem” wcześniejszych rozwiązań. 

Ogólnopolska  konferencja naukowa Muzealnictwo medyczne  i farmaceutyczne Tradycje – problemy – perspektywy

Bydgoszcz, 29-30.09.2023

Muzea w swoim założeniu mają pełnić cztery główne funkcje: gromadzenie,  przechowywanie, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Przeciętny odbiorca kultury, myśląc o muzeach, często na pierwszym miejscu wymienia instytucje gromadzące szeroko pojętą sztukę. Istnieją jednak placówki posiadające daleko inne kolekcje – dokumentujące niezmierzoną różnorodność aktywności człowieka. Świadectwem minionych pokoleń lekarzy i farmaceutów są przedmioty użytkowe oraz pamiątki o charakterze archiwalnym, bibliofilskim, ikonograficznym czy medalierskim.

IV Ogólnopolskie seminarium  z historii farmacji. Zielarstwo i ziołolecznictwo.  Przeszłość – teraźniejszość

Bydgoszcz, 27-28.10.2023

Powstanie zielarstwa i ziołolecznictwa wiązało się z pierwszymi praktykami leczniczymi  podejmowanymi jeszcze w okresie prehistorycznym. Wiedza i praktyka w zakresie sposobów  pozyskiwania i przechowywania surowców roślinnych poprzedzała zawsze zastosowanie pochodzących z nich leków oraz próby zrozumienia mechanizmów ich działania. Lekarstwa takie stanowiły jeden z filarów dawnych praktyk terapeutycznych.

Archiwum konferencji

Zachęcamy do zapoznania się z konferencjami, których fundacja był ogranizatorem lub współorganiztorem. Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem materiałów pokonferncyjnych prosimy o kontakt.

3 Ogólnopolskie Seminarium z Historii Farmacji Reklama i lek

Bydgoszcz, 27-28.10.2022

Postęp cywilizacyjny, owocujący pojawieniem się i upowszechnieniem nowoczesnych  mediów, przyczynił się do powstania rynku reklamowego. Jego istotnym elementem stały się reklamy leków. Zjawisko to zaczęło wywoływać dyskusje na temat uczciwości farmaceutów i lekarzy. Stało się przedmiotem kodeksów etyki zawodowej oraz regulacji prawnych. Wprowadzane przepisy nie zawsze jednak nadążały za kreatywnością copywriterów oraz postępem nauki. Reklamy farmaceutyków zaczęły sprzyjać lekomanii i polipragmazji.

Mobirise

Dzieciństwo. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Bydgoszcz, 17-18.03.2023 r.

Dzieciństwo to jeden z pierwszych etapów w ontogenezie człowieka, charakteryzujący się gwałtownymi zmianami na każdym poziomie funkcjonowania jednostki. Trudno przypisać
mu konkretne ramy czasowe, gdyż jego przejście w kolejny etap – dorosłość – nie jest jednoznaczne. Dzieci – jako najmłodsi przedstawiciele naszego gatunku – niezmiennie
pojawiają się w każdej społeczności ludzkiej, jednakże ich rola zmieniała się na przestrzeni wieków.

Mobirise

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość

Solec Kujawski, 20-21.04.2023 r.

Na szeroko rozumiane lecznictwo w prowincjonalnych miastach i wsiach składały się zwykle aktualne w danej chwili standardy medycyny akademickiej oraz medycyna ludowa. Zjawisko to występuje częściowo także obecnie, co spowodowane jest zarówno trudniejszym niż w metropoliach dostępem do opieki zdrowotnej oraz typowym dla prowincji „długim trwaniem” wcześniejszych rozwiązań. 

Mobirise

Zdrowie i choroba w czasach Stanisława Staszica (1755-1826)

Piła, 15-16 września 2022 r.

Wywodzący się z Piły, Stanisław Staszic był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Żył w czasach intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych, którymi sam się także zajmował. Miały one wpływ na przeobrażenia w ówczesnej medycynie.
Rozwój medycyny klinicznej i anatomii podważył zasadność dotychczasowych definicji chorób oraz stosowanych terapii i leków.

Mobirise

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych
Medycyna – przemiany – procesy 

Bydgoszcz 21-23 września 2022 r.

Współorganizatorzy:
- Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”,
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu    .

Mobirise

Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość

Solec Kujawski 24-25 lutego 2022 r.

Na szeroko rozumiane lecznictwo w prowincjonalnych miastach i wsiach składały się zwykle aktualne w danej chwili standardy medycyny akademickiej oraz medycyna ludowa. Zjawisko to występuje częściowo także obecnie, co spowodowane jest zarówno trudniejszym niż w metropoliach dostępem do opieki zdrowotnej oraz typowym dla prowincji „długim trwaniem” wcześniejszych rozwiązań.

Mobirise

Flegmatycy – flegma – śluz

Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

Bydgoszcz, 22-24 kwietnia 2022 r.

Flegma – śluz to jeden z humorów w koncepcji zdrowia i choroby stworzonej przez Hippokratesa (V/IV w. p.n.e.), która, po rozwinięciu przez Klaudiusza Galena (II w. n.e.) i średniowiecznych, arabskich uczonych, pozostawała aktualna w dyskursie medycznym do końca XVIII w.

Mobirise

Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Pragniemy poinformować, że ze względu na pandemię, konferencja pn. Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 r.

Mobirise

Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991)

Bydgoszcz, 10-11 grudnia 2020 r.

W zakresie szeroko pojętej higieny, czasy istnienia żelaznej kurtyny cechował spektakularny postęp. Prosperita gospodarek Zachodu z jednej i rewolucja społeczna na Wschodzie z drugiej strony, umożliwiły łatwiejszy i powszechniejszy często niż wcześniej dostęp do osiągnięć cywilizacyjnych w postaci kanalizacji, bieżącej wody, środków czystości oraz opieki lekarskiej, pielęgniarskiej czy stomatologicznej.

Mobirise

I Ogólnopolskie seminarium z historii farmacji : Surowce lecznicze

Bydgoszcz 15-16 października 2020 r.

Powstanie każdego leku jest poprzedzone pozyskaniem lub wytworzeniem, a następnie często przetworzeniem jednego lub wielu surowców leczniczych. Na przestrzeni dziejów baza surowców stosowanych w lecznictwie zmieniała się pod wpływem ewolucji standardów medycznych oraz warunków gospodarczych i politycznych. Silny wpływ wywierały na nią kontakty handlowe i odkrycia geograficzne.

Zarząd fundacji

Zarząd fundacji tworzą naukowcy specjalizujący się w badaniach powiązanych z historią nauk medycznych

Jakub Nierebiński – prezes zarządu

 Student na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik w Pracowni Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona W    yczółkowskiego w Bydgoszczy. Od 2023 r. prezes zarządu Fundacji Naukowej Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych. Twórca Stowarzyszenia ProLeonia. Obszar zainteresowań obejmuje historię medycyny i farmacji.

inż. Anna Bijałd – członek zarządu

mgr Dominika Raduńska-Pacholska – członek zarządu

mgr Dariusz Okoński – członek zarząd

Rada fundacji

Radę fundacji tworzą doświadczeni naukowcy od lat związani z Bydgoszczą, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju badań nad historią nauk medycznych w regionie i Polsce.

dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, prof. UMK

Jest z wykształcenia historykiem, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożycielka Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”. Autorka znanej i cenionej książki pt. Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, wydanej nakładem wydawnictwa „Ossolineum” w 1981 r. (drugie wydanie 1988 r.) Obecnie jej zainteresowania badawcze obejmują historię medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów opieki zdrowotnej w regionie kujawsko-pomorskim. Plonem tych badań jest między innymi książka Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy. Od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego (Toruń 2008). W 2009 r. decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN uzyskała stopień naukowy dr hab. n. hum. w zakresie historia-historia medycyny. Jest z wyboru członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Bierze czynny udział w ruchu naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przez 16 lat pełniła obowiązki kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK. Jest doświadczonym dydaktykiem.

Kontakt: wkorpalska@wp.pl

dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK.

Historyk, historyk. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kierownik Pracowni Historii Farmacji i Medycyny Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. Profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Specjalizuje się w historii polskiego aptekarstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, National Committee Poland in International Council of Museums oraz Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Współzałożyciel Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”.

Kontakt: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl; kom. 661 876 262

Statut fundacji - Fudacja działa w sposób całkowicie transparentny i dlatego też statut naszej fundacji jest dostępny do wglądu każdemu kto ma chęć zapoznać się z tym dokumentem.

Adres

Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”
Al. Wyszyńskiego nr 7/42
85-028 Bydgoszcz
NIP: 967-143-62-61
REGON: 38619112700000
KRS: 0000833407
e-mail: bydgoska.szkola.historii@wp.pl
tel.: 661 876 262

Numer konta

30 1140 2004 0000 3002 8010 9051

Zostań mecenasem

Zostań Mecenasem Fundacji.
Osoby, które wspomogą naszą działalność łączną kwotą 5 000 zł, otrzymają honorowy tytuł Mecenasa Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”.

HTML Maker